Elaborare Strategie de Dezvoltare Locala

Strategia de dezvoltare locală – necesitate şi raționalitate

Dezvoltarea economico-socială locală este cea mai importantă etapă în dezvoltarea ulterioară a comunității locale respective deoarece, prin acest proces, se stabileşte sau se menține o cultură antreprenorială dinamică, care duce la crearea de resurse materiale pentru comunitate şi mediul de afaceri, cu scopul final de a îmbunătăți calitatea vieții întregii colectivități locale.

Dezvoltarea economică locală este un proces participativ în cadrul căruia membrii comunității din toate sectoarele lucrează împreună pentru a stimula activitatea comercială locală care să conducă la dezvoltarea durabilă economică a localității. Totodată dezvoltarea economică locală este şi un mijloc de asistența în crearea de noi locuri de muncă şi creşterea nivelului de trai al tuturor membrilor comunității.

A face dezvoltare economică locală înseamnă şi a ridica competitivitatea economică a unei arii locale în scopul îmbunătățirii viitorului economic al acesteia. Dezvoltarea economiei locale şi îmbunătățirea competitivității sunt cruciale, deoarece succesul comunităților depinde de adaptarea lor la schimbările care au loc în mediul extern, în special cel european.

La acest nivel, dezvoltarea locală este de fapt o modalitate de:

  • a crea servicii publice mai bune şi mai ieftine;
  • a crea drumuri care să asigure accesul cu drumurile de rang superior;
  • îmbunătățire a infrastructurii;
  • formare  şi reconversie a resurselor umane;
  • de a organiza activitatea economica şi managementul resurselor existente;
  • de a permite grupurilor defavorizate să participe la decizie;
  • de a îmbunătăți procesul de administrare a comunitatilor umane;
  • de a asigura securitatea sociala a grupurilor sărace;

Toate acestea se pot constitui în elemente de dezvoltare economică, accentuate prin valorificarea elementelor tradiționale şi a specificităii locale.

Dezvoltarea locală se mai poate defini ca un proces în care demersurile administrației publice sunt unite cu acelea ale oamenilor, cu scopul de a îmbunătăți condițiile sociale, culturale şi economice ale comunității.

Dezvoltarea locală este deci cel mai strâns legată de conceptul de parteneriat care asigură accesul la toate resursele necesare, bazându-se atât pe participarea celor care reprezinta anumite interese, cât şi pe disponibilitatea administrației publice de a forma parteneriate cu grupuri, organizații sau instituții.

Administrația publica  locală  se plasează astfel în centrul tutoror aspectelor care țin de calitatea vieții cetățenilor, depăşind cu mult responsabilitatea asigurării de servicii ieftine şi de calitate cetățenilor. Iar aceasta nu se poate asigura decât printr-un proces continuu de dezvoltare locală, care se susține doar printr-o alocare raționala şi eficientă a resurselor în domeniile care pot produce cea mai mare  valoare adaugata şi impactul cel mai semnificativ asupra vieții comunității.